򾺲*

 һܴa
 ע

QQ

ֻһ_ʼ

123һ
б l
鿴: 1282|؏: 23
ӡ һ} һ}

篮球竞彩论坛 : [ԭ] MP4 Downloader Pro Version: 3.29.6 C㷨

[朽]
 • TAÿ

  2016-4-19 21:35
 • 씵: 3

  [LV.2]żI

  Dָnj
  l 2019-12-18 00:12:47 | ֻԓ |g[ |xģʽ
  wai1216 2019-12-18 00:19 ݋

  {miracl󔵓rsaļͨ^lstrenA˵ĽؔĔ֮0x3cLȵĔֳ0x1c(A)0x20(B)ɶcheck
  AǶα^ɢC
  Bͨ^swprintf %s.{%s} ƴ regeditĿԼÑ]M@Ӹʽ {500188E5-47D9-4d40-8738-C820081E87B0}.{[email protected]}md5


  f:
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  sub_42C7CD(v8, v7, &v19, &String, 0x1001u, 60, 1180, aDh43ydl65izsin, aO2x)
  sub_42C7CD(int a1, int a2, char *a3, void *a4, size_t a5, int a6, int a7, int a8, int a9)
  
  LABEL_23:
   v15 = _mirsys(100, 0);
   *(v15 + 548) = 1;               // ->ERCON
   *(v15 + 564) = a6;              // ->IOBASE = 60
   v16 = __mirvar(0);
   v21 = __mirvar(0);
   v17 = __mirvar(0);
   v22 = __mirvar(0);
   __cinstr(v16, a3);              // key
   __cinstr(v17, a8);              // DH43Ydl65IZsIncKnCukuUZgGk8lLSBiC9JlaO5pxiioSXtl5iLTQEU1tnJMBYYUrjePIG9E6J210QFgWwjuRdsc2aw53GqaZ8NZn1itpwvhl52sBgi1RnIdSZhoMh5HDsHKqfILDCZFv6v28cEprsePAMJDPZRYkcZfO67eOCB7Nl66mjqbMZxkieIbqO773J8Qt94n
   __cinstr(v22, a9);              // O2x --> 0x15233(16)
   if ( _mr_compare(v16, v17) == -1 )
   {
    __powmod(v16, v16, v22, v17, v21);
    _big_to_bytes(v23, v21, a4, 0);
   }
   _cleanup(v16);
   _cleanup(v21);
   _cleanup(v17);
   _cleanup(v22);
   _mirexit();
  LABEL_27:
  


  Կ@ʹpowmod(key,n,e,c)rsa㷨ٌ֮big_cDQbytes_cע⵽mip->IOBASE=60ߌn/e/keyD60Mƴ惦
  mip->ERCON = 1big_to_bytes]DQɹ˳ // v23 = 1180 / 8 - 1 = 146(0x92)

  ֮check A
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  int __thiscall sub_427100(void *this, wchar_t *lpString)
  {
   // [COLLAPSED LOCAL DECLARATIONS. PRESS KEYPAD CTRL-"+" TO EXPAND]
  
   v2 = lpString;
   v3 = this;
   if ( wcslen(lpString) != 60 )
    return -1;
   sub_544B54(&v20, v2);
   v5 = *v2;
   v21 = 0;
   sub_53D1A0(&lpString, v5, 1);
   LOBYTE(v21) = 1;
   sub_427752(lpString, v3);
   if ( !(GetTickCount() % 3) && *v3 > 0xAu )
    goto LABEL_75;
   v7 = sub_53D559(&v20, &v19, 1, 2);
   LOBYTE(v21) = 2;
   sub_544C27(&lpString, v7);
   LOBYTE(v21) = 1;
   sub_544AE0(&v19);
   v17 = (v3 + 4);
   sub_427752(lpString, v3 + 4);
   CString::operator=(v2[3]);
   sub_427752(lpString, v3 + 8);
   if ( !(GetTickCount() & 3) && *(v3 + 8) > 0x64u )
    goto LABEL_75;
   v8 = sub_53D559(&v20, &v19, 4, 2);
   LOBYTE(v21) = 3;
   sub_544C27(&lpString, v8);
   LOBYTE(v21) = 1;
   sub_544AE0(&v19);
   sub_427752(lpString, v3 + 12);
   if ( !(GetTickCount() % 5) && *(v3 + 12) > 0x3E8u )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[6]);
   sub_427752(lpString, v3 + 16);
   if ( !(GetTickCount() % 3) && *(v3 + 16) > 0x64u )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[7]);
   sub_427752(lpString, v3 + 20);
   if ( !(GetTickCount() & 3) && *(v3 + 20) > 0x64u )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[8]);
   sub_427752(lpString, v3 + 24);
   if ( !(GetTickCount() % 5) && *(v3 + 24) > 0x64u )
    goto LABEL_75;
   v9 = sub_53D559(&v20, &v19, 9, 2);
   LOBYTE(v21) = 4;
   sub_544C27(&lpString, v9);
   LOBYTE(v21) = 1;
   sub_544AE0(&v19);
   sub_427752(lpString, v3 + 28);
   if ( !(GetTickCount() % 3) && *(v3 + 28) > 0x3E8u )
    goto LABEL_75;
   v10 = sub_53D559(&v20, &v19, 0xB, 2);
   LOBYTE(v21) = 5;
   sub_544C27(&lpString, v10);
   LOBYTE(v21) = 1;
   sub_544AE0(&v19);
   v19 = (v3 + 32);
   sub_427752(lpString, v3 + 32);
   CString::operator=(v2[13]);
   sub_427717(lpString, v3 + 36);
   if ( *(v3 + 36) < -1 || !(GetTickCount() & 3) && *(v3 + 36) > 0x64 )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[14]);
   sub_427717(lpString, v3 + 40);
   if ( *(v3 + 40) < -1 || !(GetTickCount() % 5) && *(v3 + 40) > 0x64 )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[15]);
   sub_427717(lpString, v3 + 44);
   if ( *(v3 + 44) < -1 || !(GetTickCount() % 3) && *(v3 + 44) > 0x64 )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[16]);
   sub_427717(lpString, v3 + 48);
   if ( *(v3 + 48) < -1 || !(GetTickCount() & 3) && *(v3 + 48) > 0x64 )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[17]);
   sub_427717(lpString, v3 + 52);
   if ( *(v3 + 52) < -1 || !(GetTickCount() % 5) && *(v3 + 52) > 0x64 )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[18]);
   sub_427717(lpString, v3 + 56);
   if ( *(v3 + 56) < -1 || !(GetTickCount() % 3) && *(v3 + 56) > 0x64 )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[19]);
   sub_427717(lpString, v3 + 60);
   v11 = *(v3 + 60);
   if ( v11 < -1 )
    goto LABEL_75;
   if ( v11 != -1 )
    *(v3 + 60) = v11 + 2000;
   if ( !(GetTickCount() & 3) )
   {
    v12 = *(v3 + 60);
    if ( v12 != -1 && v12 < 0x7D4 )
     goto LABEL_75;
   }
   CString::operator=(v2[20]);
   sub_427717(lpString, v3 + 64);
   if ( *(v3 + 64) < 0xFFFFFFFF || !(GetTickCount() % 5) && *(v3 + 64) > 0xC )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[21]);
   sub_427717(lpString, v3 + 68);
   if ( *(v3 + 68) < -1 || !(GetTickCount() % 3) && *(v3 + 68) > 0x1F )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[22]);
   sub_427717(lpString, v3 + 72);
   v13 = *(v3 + 72);
   if ( v13 < -1 )
    goto LABEL_75;
   if ( v13 != -1 )
    *(v3 + 72) = v13 + 0x7D0;
   if ( !(GetTickCount() & 3) && *(v3 + 72) > 0x7E8 )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[23]);
   sub_427717(lpString, v3 + 76);
   if ( *(v3 + 76) < -1 || !(GetTickCount() % 5) && *(v3 + 76) > 0xC )
    goto LABEL_75;
   CString::operator=(v2[24]);
   sub_427717(lpString, v3 + 80);
   if ( *(v3 + 80) < -1 || !(GetTickCount() % 3) && *(v3 + 80) > 0x1F )
    goto LABEL_75;
   if ( ((CString::operator=(v2[25]), sub_427717(lpString, v3 + 84), GetTickCount() % 3) || !*(v3 + 84))
    && ((CString::operator=(v2[26]), sub_427717(lpString, v3 + 88), GetTickCount() & 3) || !*(v3 + 88))
    && ((CString::operator=(v2[27]), sub_427717(lpString, v3 + 92), GetTickCount() % 5) || !*(v3 + 92)) )
   {
    v14 = CString::Mid(&v20, &v18, 28);
    LOBYTE(v21) = 6;
    sub_544C27((v3 + 96), v14);
    LOBYTE(v21) = 1;
    sub_544AE0(&v18);
    if ( *v3 == 1 )
    {
     v15 = v19;
     v16 = *v17;
     if ( *v17 & 1 )
      *v19 |= 1u;
     if ( v16 & 2 )
      *v15 |= 2u;
     *v17 = 0;
    }
    v6 = 0;
   }
   else
   {
  LABEL_75:
    v6 = -1;
   }
   LOBYTE(v21) = 0;
   sub_544AE0(&lpString);
   v21 = -1;
   sub_544AE0(&v20);
   return v6;
  }
  


  GetTickCount()䮔ÿcheckҪMgoto LABEL_75

  ͨ^”Me
  õ
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  0343F768 25 00 00 00 74 F7 43 03 00 00 00 00 41 41 41 41 %...tC.....AAAA 
  0343F778 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0343F788 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0343F798 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0343F7A8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0343F7B8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0343F7C8 41 00 64 35 36 35 65 63 35 35 65 66 63 61 66 32 A.d565ec55efcaf2 
  0343F7D8 64 32 38 61 64 30 62 38 31 34 37 35 33 30 62 32 d28ad0b8147530b2 
  0343F7E8 61 65 21 21 21 33 2D 34 23 23 38 28 3F 25 25 25 ae!!!3-4##8(?%%% 
  0343F7F8 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 00 00 ##"""""""""""#..
  
    
  DQ
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  0018D890 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 25 25 #"""""""""""##%% 
  0018D8A0 25 3F 28 38 23 23 34 2D 33 21 21 21 65 61 32 62 %?(8##4-3!!!ea2b 
  0018D8B0 30 33 35 37 34 31 38 62 30 64 61 38 32 64 32 66 0357418b0da82d2f 
  0018D8C0 61 63 66 65 35 35 63 65 35 36 35 64 00 41 41 41 acfe55ce565d.AAA 
  0018D8D0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0018D8E0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0018D8F0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0018D900 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0018D910 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 AAAAAAAAAAAAAAAA 
  0018D920 41 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA..............
  

  AAAAAAAAAAAԿpadding]мw֮ɶ

  ^ʹõĴС0x5eַ0x21_ʼ // @ʹõwchat_t
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  0018CB54 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 !.".#.$.%.&.'.(. 
  0018CB64 29 00 2A 00 2B 00 2C 00 2D 00 2E 00 2F 00 30 00 ).*.+.,.-.../.0. 
  0018CB74 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 1.2.3.4.5.6.7.8. 
  0018CB84 39 00 3A 00 3B 00 3C 00 3D 00 3E 00 3F 00 40 00 9.:.;.<.=.>[email protected] 
  0018CB94 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48 00 A.B.C.D.E.F.G.H. 
  0018CBA4 49 00 4A 00 4B 00 4C 00 4D 00 4E 00 4F 00 50 00 I.J.K.L.M.N.O.P. 
  0018CBB4 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 58 00 Q.R.S.T.U.V.W.X. 
  0018CBC4 59 00 5A 00 5B 00 5C 00 5D 00 5E 00 5F 00 60 00 Y.Z.[.\.].^._.`. 
  0018CBD4 61 00 62 00 63 00 64 00 65 00 66 00 67 00 68 00 a.b.c.d.e.f.g.h. 
  0018CBE4 69 00 6A 00 6B 00 6C 00 6D 00 6E 00 6F 00 70 00 i.j.k.l.m.n.o.p. 
  0018CBF4 71 00 72 00 73 00 74 00 75 00 76 00 77 00 78 00 q.r.s.t.u.v.w.x. 
  0018CC04 79 00 7A 00 7B 00 7C 00 7D 00 7E 00 00 00 00 00 y.z.{.|.}.~.....
  

  0x1c // char_t
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  0018D890 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 25 25 #"""""""""""##%% 
  0018D8A0 25 3F 28 38 23 23 34 2D 33 21 21 21 65 61
  

  D // TABLE_AFTER_CONVERT
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  0018EDA0 02 00 00 00 5F 00 00 00 01 00 00 00 5F 00 00 00 ...._......._... 
  0018EDB0 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 5F 00 00 00 ............_... 
  0018EDC0 60 00 00 00 02 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 `............... 
  0018EDD0 04 00 00 00 1E 00 00 00 07 00 00 00 E7 07 00 00 ............ç... 
  0018EDE0 02 00 00 00 02 00 00 00 E3 07 00 00 0C 00 00 00 ........ã....... 
  0018EDF0 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    [Plain Text] ı鿴 ƴa
  signed int __cdecl sub_426B4A(_WORD *a1, __int16 a2)
  {
   // [COLLAPSED LOCAL DECLARATIONS. PRESS KEYPAD CTRL-"+" TO EXPAND]
  
   v2 = a1;
   result = 0;
   while ( *v2 != a2 )
   {
    ++result;
    ++v2;
    if ( result >= 0x5E )
     return 0;
   }
   return result;
  }
  -->
  v12 = 1;
  *a2 = 1;
  v6 = wcslen(a1) - 1;
  if ( v6 >= 0 )
  {
    v7 = &a1[v6];
    v8 = v6 + 1;
    do
    {
      *a2 += v12 * sub_426B4A(&v10, *v7);    // ҵַλ
      --v7;
      --v8;
      v12 *= 94;
    }
    while ( v8 );
  }
  


  һ:
  0x23
  @ÌеλÞ 2,TABLE_AFTER_CONVERT[0] = 1 * 2 = 2 // index 0_ʼ
  ڶ:
  ͨ^
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  v7 = sub_53D559(&v20, &v19, 1, 2);
  sub_544C27(&lpString, v7);
  v17 = (v3 + 4);
  sub_427752(lpString, v3 + 4);
  


  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  wchat_t(0x22 0x22)
  TABLE_AFTER_CONVERT[1] = 1 * 1 + 94 * 1 = 0x5f
  

  :
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  TABLE_AFTER_CONVERT[2] = 1
  

  aƔȻ󌦑C
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  TABLE_AFTER_CONVERT[0] <= 0xA
  TABLE_AFTER_CONVERT[2] <= 0x64
  ...
  TABLE_AFTER_CONVERT[15] + 0x7D0 >= 0x7d4
  


  ע⵽̎߀һЩҪMcheck
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  int __thiscall sub_429A90(void *this)
  {
   // [COLLAPSED LOCAL DECLARATIONS. PRESS KEYPAD CTRL-"+" TO EXPAND]
  
   v1 = this;
   sub_42B19D(&v42);
   v41 = *(v1 + 136);
   v36 = sub_53DD4E(&v42, 0)->tm_year + 1900;
   v37 = sub_53DD4E(&v42, 0)->tm_mon + 1;
   v38 = sub_53DD4E(&v42, 0)->tm_mday;
   v33 = sub_53DD4E(&v41, 0)->tm_year + 1900;
   v2 = sub_53DD4E(&v41, 0)->tm_mon + 1;
   v35 = sub_53DD4E(&v41, 0)->tm_mday;
   if ( !*(v1 + 120) )
   {
    .........
    .........
    .........
    if ( *(v1 + 122) )
     return 0;
    if ( *(*(v1 + 124) - 8) )
    {
     if ( sub_42790B(*(v1 + 124)) )      // check name
     {
      v4 = *(v1 + 128);
      if ( *(v4 - 2) )            // check regcode
      {
       if ( sub_427A50(v4, 60) )
       {
        v33 = -1;
        v34 = -1;
        v35 = -1;
        sub_4266B3(*(v1 + 148), &v33);
        v6 = v5;
        if ( !(*(v1 + 44) & 2) || (*(*v1 + 8))(v1, &v33, v1 + 60) )
        {
         if ( !(*(v1 + 44) & 1) || (*(*v1 + 4))(v1, &v33, v1 + 48) )
         {
          if ( !(*(v1 + 44) & 8) || (*(*v1 + 16))(v1, &v36, v1 + 0x54) )
          {
           if ( !(*(v1 + 44) & 4) )
            return 0;
           v10 = *v1;
           v11 = v6;
           unknown_libname_490(&v42);
           if ( (*(v10 + 12))(v1, v11, v1 + 0x48) )
            return 0;
           v12 = GetTickCount();
           if ( v12 % 3 != 1 )
           {
            if ( v12 % 3 != 2 )
            {
             v24 = 20;
             goto LABEL_20;
            }
            v25 = 29;
            v20 = 20;
            goto LABEL_22;
           }
           v26 = 20;
           v21 = 118;
          }
          else
          {
           v9 = GetTickCount();
           if ( v9 % 3 != 1 )
           {
            if ( v9 % 3 != 2 )
            {
             v24 = 21;
             goto LABEL_20;
            }
            v25 = 30;
            v20 = 21;
            goto LABEL_22;
           }
           v26 = 21;
           v21 = 119;
          }
         }
         else
         {
          v8 = GetTickCount();
          if ( v8 % 3 != 1 )
          {
           if ( v8 % 3 != 2 )
           {
            v24 = 10;
            goto LABEL_20;
           }
           v25 = 19;
           v20 = 10;
  LABEL_22:
           sub_42AED9(v1, 2u, v20, 0xCu, v25);
           return 0;
          }
          v26 = 10;
          v21 = 108;
         }
        }
        else
        {
         v7 = GetTickCount();
         if ( v7 % 3 != 1 )
         {
          if ( v7 % 3 != 2 )
          {
           v24 = 11;
  LABEL_20:
           sub_43DFD0(v1, 2u, v24);
           return 0;
          }
          v25 = 20;
          v20 = 11;
          goto LABEL_22;
         }
         v26 = 11;
         v21 = 109;
        }
        sub_427DC5(v1, 0x66u, v21, 2u, v26);
        return 0;
       }
      }
     }
    }
  LABEL_74:
    v17 = GetTickCount();
    if ( v17 % 3 == 1 )
    {
     sub_427DC5(v1, 0x68u, 0x6Cu, 4u, 0xAu);
    }
    else if ( v17 % 3 == 2 )
    {
     sub_42AED9(v1, 4u, 0xAu, 0xEu, 0x13u);
    }
    else
    {
     sub_43DFD0(v1, 4u, 0xAu);
    }
    return 0;
   }
   if ( *(v1 + 122) )
    return 0;
   if ( *(*(v1 + 124) - 8) || *(*(v1 + 128) - 8) )
    goto LABEL_74;
   v30 = -1;
   v31 = -1;
   v32 = -1;
   sub_4266B3(*(v1 + 148), &v30);
   v13 = *(v1 + 140);
   v14 = v13 == 0;
   if ( v13 <= 0 )
   {
  LABEL_66:
    if ( !v14 )
     goto LABEL_74;
    v16 = GetTickCount();
    if ( v16 % 3 != 1 )
    {
     if ( v16 % 3 != 2 )
     {
      v27 = 1;
  LABEL_84:
      sub_43DFD0(v1, 1u, v27);
      return 0;
     }
     v28 = 10;
     v22 = 1;
     goto LABEL_86;
    }
    v29 = 1;
    v23 = 99;
    goto LABEL_88;
   }
   if ( v13 > *(v1 + 8) )
   {
    v14 = v13 == 0;
    goto LABEL_66;
   }
   if ( *(v1 + 4) == 10 )
   {
    if ( !dword_689074 )
    {
     sub_429EF4(v1, v13 - 1);
     dword_689074 = 1;
    }
   }
   else if ( *(v1 + 4) == 20 )
   {
    if ( v36 != v33 || v37 != v2 || v38 != v35 )
    {
     sub_41F003(&v42, &v40, v41);
     v15 = *(v1 + 140) - abs(v40 / 86400);
     sub_429EF4(v1, v15);
    }
   }
   else if ( *(v1 + 4) == 21 && (v36 != v33 || v37 != v2 || v38 != v35) )
   {
    sub_429EF4(v1, v13 - 1);
   }
   return 0;
  }
  
  ߀Л]checkͲ֪
  Bξ㕽ȻДmd5
  [mw_shl_code=text,true]
  {
   if ( sub_427100(v39 + 3, v36) )
   {
    v31 = -2;
    _CxxThrowException(&v31, &_TI1H);
   }
   lpWideCharStr = off_68360C;
   v13 = v12[31];
   LOBYTE(v42) = 3;
   sub_53DA79(&lpWideCharStr, aS_S, v12[36]);
   LOBYTE(v27) = HIBYTE(a2);
   std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char>>::_Tidy(0);
   LOBYTE(v42) = 4;
   sub_425CF9(lpWideCharStr);
   sub_42B579(&v33);
   memset(&v23, 0, 0x41u);
   v14 = v28;
   if ( !v28 )
    v14 = MultiByteStr;
   v15 = *(a2 + 4);
   v16 = *a2;
   v11 = (*a2)-- < 1u;
   v17 = v29;
   *(a2 + 4) = v15 - v11;
   if ( _md5(v14, v16, v15, v14, v17, &v23) )
   {
    v30 = -2;
    _CxxThrowException(&v30, &_TI1H);
   }
   sub_544BA9(&v38, &v23);
   LOBYTE(v42) = 5;
   if ( wcscmp(v39[27], v38) )
   {
    v34 = -1;
    _CxxThrowException(&v34, &_TI1H);
   }
   v37 = 0;
   _CxxThrowException(&v37, &_TI1H);
  }
  


  v37=0Ԓߵcatch@Nط
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  .text:0042996E             loc_42996E:               ; DATA XREF: .rdata:stru_5929A0o
  .text:0042996E             ;  catch(int) // owned by 429423
  .text:0042996E 83 7D 0C 00               cmp   [ebp+_regcode], 0
  .text:00429972 0F 85 E6 00 00 00            jnz   loc_429A5E
  .text:00429978 8D 45 B0                lea   eax, [ebp+var_50]
  .text:0042997B 50                   push  eax
  .text:0042997C E8 1C 18 00 00             call  sub_42B19D
  .text:00429981 8B 7D B4                mov   edi, [ebp+var_4C]
  .text:00429984 8B 00                  mov   eax, [eax]
  .text:00429986 8B 1D 88 12 57 00            mov   ebx, ds:GetTickCount
  .text:0042998C 59                   pop   ecx
  .text:0042998D 89 87 84 00 00 00            mov   [edi+84h], eax
  .text:00429993 89 87 88 00 00 00            mov   [edi+88h], eax
  .text:00429999 FF D3                  call  ebx ; GetTickCount
  .text:0042999B 6A 03                  push  3
  .text:0042999D 33 D2                  xor   edx, edx
  .text:0042999F 59                   pop   ecx
  .text:004299A0 F7 F1                  div   ecx
  .text:004299A2 4A                   dec   edx
  .text:004299A3 74 21                  jz   short loc_4299C6
  .text:004299A5 4A                   dec   edx
  .text:004299A6 74 0D                  jz   short loc_4299B5
  .text:004299A8 6A 00                  push  0
  .text:004299AA 6A 02                  push  2
  .text:004299AC 8B CF                  mov   ecx, edi
  .text:004299AE E8 1D 46 01 00             call  sub_43DFD0
  .text:004299B3 EB 20                  jmp   short loc_4299D5
  .text:004299B5             ; ---------------------------------------------------------------------------
  .text:004299B5
  .text:004299B5             loc_4299B5:               ; CODE XREF: sub_429389+61Dj
  .text:004299B5 6A 09                  push  9
  .text:004299B7 6A 0C                  push  0Ch
  .text:004299B9 6A 00                  push  0
  .text:004299BB 6A 02                  push  2
  .text:004299BD 8B CF                  mov   ecx, edi
  .text:004299BF E8 15 15 00 00             call  sub_42AED9
  .text:004299C4 EB 0F                  jmp   short loc_4299D5
  .text:004299C6             ; ---------------------------------------------------------------------------
  .text:004299C6
  .text:004299C6             loc_4299C6:               ; CODE XREF: sub_429389+61Aj
  .text:004299C6 6A 00                  push  0
  .text:004299C8 6A 02                  push  2
  .text:004299CA 6A 62                  push  62h
  .text:004299CC 6A 66                  push  66h
  .text:004299CE 8B CF                  mov   ecx, edi
  .text:004299D0 E8 F0 E3 FF FF             call  sub_427DC5
  .text:004299D5
  .text:004299D5             loc_4299D5:               ; CODE XREF: sub_429389+62Aj
  .text:004299D5                                 ; sub_429389+63Bj
  .text:004299D5 8B CF                  mov   ecx, edi
  .text:004299D7 E8 B4 00 00 00             call  sub_429A90
  .text:004299DC 66 83 7F 78 02             cmp   word ptr [edi+78h], 2
  .text:004299E1 75 07                  jnz   short loc_4299EA
  .text:004299E3 66 83 7F 7A 00             cmp   word ptr [edi+7Ah], 0
  .text:004299E8 74 0E                  jz   short loc_4299F8
  


  fע⵽sub_429A90߀һЩcheck

  ֹ()@ʾɹЩcheck]̎עԱɵ@ӵ
  [Plain Text] ı鿴 ƴa
  L"1\n2\[url=mailto:[email protected]][email protected][/url]\nttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt\n5DF8F0F7\n5DF8F0F7\n0\n"
  


  KeyGenԒһMrsaģLȞ0x1180,ָ0x15233ȻõģD60Mǰݔpatch

  u

  9 +35 +45
  zhouwensmile + 1 + 1 PYG
  Nisy + 10 + 10 xlԭƷPYG
  LpƵ + 1 + 1 PYG
  F-T + 1 + 1 ԭƷ x
  dryzh + 5 + 5 ֱ֧킀Pythone㷨עԙC
  b + 1 + 1 xlԭƷPYG
  Ʋ + 1 + 1
  Rooking + 10 + 20 ٝһ@Ӻܽo!
  gagmeng + 5 + 5 ԭƷ x

  鿴ȫu

 • TAÿ
  o
  2020-1-20 11:01
 • 씵: 1532

  [LV.Master]鉯K

  ɳl
  l 2019-12-18 09:05:23 | ֻԓ
  Ĥ´
 • TAÿ
  _
  2019-3-25 15:21
 • 씵: 487

  [LV.9]ԉII

  l 2019-12-18 10:09:20 | ֻԓ
  Ĥݴ ҾͿһ ]ҿ㷨 ҁf̫s x W
 • TAÿ
  _
  10 Сrǰ
 • 씵: 842

  [LV.10]ԉIII

  l 2019-12-18 10:30:34 | ֻԓ
  ʵķղ،W
 • TAÿ
  _
  2020-3-9 12:10
 • 씵: 42

  [LV.5]סI

  l 2019-12-18 11:02:48 | ֻԓ
  @һҪһ
 • TAÿ
  _
  2018-7-9 22:48
 • 씵: 16

  [LV.4]żIII

  ذ
  l 2019-12-18 11:09:01 | ֻԓ
  oBÏMarkȱPython㷨W
 • TAÿ
  ŭ
  19 Сrǰ
 • 씵: 927

  [LV.10]ԉIII

  8#
  l 2019-12-18 18:28:36 | ֻԓ
  ̫^Сׂvɽ
 • TAÿ
  ŭ
  ǰ 10:35
 • 씵: 920

  [LV.10]ԉIII

  9#
  l 2019-12-19 07:21:37 | ֻԓ
  mȻ@ô˼ӷԓyţ
 • TAÿ

   10:33
 • 씵: 87

  [LV.6]סII

  10#
  l 2019-12-20 07:41:28 | ֻԓ
  mȻǺڑԓxx
  123һ
  б l

  eҎt

  P]

  վL]һl /1 һl

  С|֙C|Archiver|򾺲* ( ICP15107817̖-2 )|ߴaٝ

  Powered by Discuz! X3.3© 2001-2017 Comsenz Inc.

    
  ٻ؏ 򾺲* б